Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes

 

ക്‌നാനായ പുരാതനപ്പാട്ടുകള്‍ – പെണ്‍പാട്ടുകള്‍


1) Maaranarul Cheythee Lokeyannu
2) Aadham Muthalayi
3) Aalam Chamanjathil Azhakiya
4) Aadhathe Naayan Malayokke
5) Pizha Vazhikku Niramozhinju

മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് – ഒന്നാം പാദം

M മാറാനരുള്‍ ചെയ്‌തീ ലോകേയന്നു നിറവേറി
ഏറി നല്‍ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിമേലൊരേടം
F ഒരുമയുടയോന്‍ പെരുമകൊണ്ടു കരുതി മണ്‍പിടിച്ച്
പിടിച്ച കരുവിലടക്കം നേടി പുറത്തു തുകല്‍ പൊതിഞ്ഞ്
🎵🎵🎵
M തുകലകമേ ചോരനീരും എല്ലും മാംസധാതുക്കള്‍
ഭൂതികള്‍ക്കു വാതിലഞ്ചും നവദ്വാരങ്ങളായതു
F രണ്ടൊടു നാലും നാലുവിരല്‍ക്കും ചുവപ്പു നഖങ്ങള്‍ പത്ത്
പത്തുടയോന്റെയകത്തുടയോനായ് കൊടുത്തുണര്‍ത്ത്യോരാത്മാവ്
A ആത്മാവും കൊടുത്തു പേരുമിട്ടോരാദമെന്ന്
എന്ന ശേഷമിന്നിച്ചൊല്ലാമൂന്നി നിങ്ങള്‍ കേള്‍പ്പിന്‍

മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് – രണ്ടാം പാദം

M ആദം മുതലായി മക്കളുണ്ടാകുവാന്‍
ഉണ്ടാകവേണമിവനൊരു ഭാര്യ
F ഭാര്യേ ഉന്നി മയക്കിയോരാദത്തെ
ആദം മയങ്ങി എടുത്തോരു വാരി
🎵🎵🎵
M വാരിമേല്‍ മണ്ണു പൊതിഞ്ഞതു നായന്‍
നായകന്‍ മുന്നം ചമച്ചതുപോലെ
F ചമഞ്ഞുടനാദവും ഭാര്യയുമന്ന്
അന്നവന്‍ കണ്ണിലുറക്കം കളഞ്ഞ്
🎵🎵🎵
M കളവറ്റ കന്നിയെ കണ്ണിനു കാട്ടി
കണ്ടുടനാദവും ഭാര്യയെന്ന്
F കര്‍ത്താവേ ഒന്നൊണ്ടടിയന്‍ പറയുന്നു
പറയാവതല്ലെ ഇവളുടെ നന്മ
A ഇവളെന്നിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതുമില്ല
എല്ലാം മറക്കും അടിയനിവളാല്‍

മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് – മൂന്നാം പാദം

M ആലം ചമഞ്ഞതിലഴകിയ പറുദീസായില്‍
താലം പരന്നപോലിതു മലമുകളിലേറ്റം
F ചേലും വെളിവൊണ്ടെ പല പല മരങ്ങളെല്ലാം
കാലം തുടക്കമായ് നിറഞ്ഞുള്ള കനികളുണ്ട്
🎵🎵🎵
M അല്ലീ മലരാമ്പല്‍ ചെങ്ങഴ്‌നീര്‍ ചെറുചെന്താമര
ഫുല്ലം മലര്‍മുല്ലക്കുറുമുല്ലക്കുറുമൊഴിയെ
F പക്ഷി പലതുണ്ട് കുയില്‍ മയില്‍ മൊഴികളുണ്ട്
കൊക്കും കുരികിലും പഞ്ചവര്‍ണ്ണക്കിളികളുണ്ട്
🎵🎵🎵
M വ്യാഘ്രം മദയാന നരസിംഹം ഇവകളെല്ലാം
ഒക്കെയുടെ നാഥന്‍ കൊടുത്തതും തനിക്കഴകാല്‍
F വച്ചു പറുദീസാ തന്നിലവന്‍ സ്‌തുതിച്ചിരിപ്പാന്‍
ഇഛക്കനികായും പറിച്ചു തിന്നിരിക്കന്നേകി
A ഇഛാനിറംകൊണ്ടിക്കനി കണ്ടു മലര്‍ പുകിന്ത്
സത്യം പിഴച്ചുച്ചയ്‌ക്കടിവാരം പുകന്തീടവേ.

മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് – നാലാം പാദം

M ആദത്തെ നായന്‍ മലയൊക്കെ നോക്കിനാന്‍
ഹവ്വാ മനയാളും കൂടെ മലമീതെ
F മരതക മുത്തു വിളങ്ങും മലയിതില്‍
മയിലാടും പോലെ വിളങ്ങുന്ന ഭാര്യയെ
M അഞ്ചും മൈലെപ്പോലെയഞ്ചണം മൈലേ നീ
മയിലാഞ്ചിയില്ലാത്ത കാരണം തോഴിമാര്‍
F ആ മരമൂട്ടിലൊളിച്ചവരിരുവരും
അപ്പഴേ നായെന്നെഴുന്നള്ളി വന്നിട്ട്
A പച്ചിലകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞവര്‍ തങ്ങളെ.
🎵🎵🎵
M വിസ്‌താര വീടും ചവുട്ടിക്കടന്നിട്ട്
പണ്ടു പറഞ്ഞൊത്തോരാദത്തും ഭാര്യയാം
F ഹവ്വാ മനയാളെ നായന്‍ കൊടുത്തപോല്‍
അന്നന്നു കന്നിമാര്‍ മംഗല്യം വാഴുവാന്‍
M പച്ചില മയിലാഞ്ചികൊണ്ടു പൊതിയേണം
കയ്യാലെ കായും പറിച്ചൊരു കാരണം
F കൈപ്പുടം തന്നില്‍ പൊതിയുന്നു മയിലാഞ്ചി
കാലാല്‍ നടന്നു കനിതിന്ന കാരണം
A കാല്‍നഖം തന്നില്‍ പൊതിയുന്നു മയിലാഞ്ചി
അസ്ഥിമേല്‍ മണ്ണും പൊതിഞ്ഞൊരു കാരണം
കൈപ്പുടം തന്നില്‍ പൊതിയുന്നു മയിലാഞ്ചി
🎵🎵🎵
M അന്നവര്‍ നാണിച്ചൊളിച്ചൊരു കാരണം
ഇന്നിങ്ങു പിള്ളേരൊളിച്ചു നടപ്പതും
F മയിലാഞ്ചി നൂലാലെ പിഴവന്ന കാരണം
മയിലാഞ്ചിയിട്ടല്ലൊ നൂല്‍ കൂട്ടുമാറുള്ള
A നീതികൊടുത്ത പോലിന്നിങ്ങു പിള്ളേര്‍ക്ക്
എന്നേയ്‌ക്കും നീതി കൊടുക്കണം നായക.

മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് – അഞ്ചാം പാദം

M പിഴവഴിക്കു നിറമൊഴിഞ്ഞു തന്റെ നിറമകന്നപോലെ
മയിലാഞ്ചി തടവിയോര്‍ക്കു നിറപിഴച്ചതടയാളും
M പച്ചമേനി മയിലാഞ്ചി ഇട്ടുകൈകള്‍ ചുവപ്പവര്‍ക്ക്
കരുന്നു പിള്ളേര്‍ വരുന്നയാണ്ടിൽ അതിമുതൃന്നീവഴക്കമെല്ലാം
M വാഴുടയ മയിലാഞ്ചി പൊരുളുടയ മയിലാഞ്ചി
ഗുണമുടയ മയിലാഞ്ചി കീര്‍ത്തിപെട്ട മയിലാഞ്ചി
M ഇന്നു ഞങ്ങളുടെ മയിലാഞ്ചിക്കരുള്‍ തരിക നായകനെ.
🎵🎵🎵
F അമ്മയും തന്‍ തോഴിമാരും കന്നി തന്റെ തോഴിമാരും
ഉറ്റു നല്ല ബന്ധുക്കളും മറ്റുടയോരെല്ലാരും
F അന്‍പിനോടെ പൂശിയോര്‍ക്കു ഗുണമുടയ മയിലാഞ്ചി
പുതിയ മങ്കക്കുരുന്നുകള്‍ക്കു വിരലിടയില്‍ മയിലാഞ്ചി
F മയിലാഞ്ചി വരവു കാണ്മാന്‍ വരുവിനഹോ! തോഴിമാരേ
കനകപഞ്ചരം മുരുള്‍പഞ്ചരം കാണ്മിനെടോ തോഴിമാരേ
F മുരശു മദ്ദളം തകിലുവാദ്യവും കേള്‍പ്പിനെടോ തോഴിമാരേ
മരതകത്തോടു കുരവയിത്തരം കേള്‍പ്പിനെടോ തോഴിമാരെ
🎵🎵🎵
M ആദമങ്ങു മയങ്ങിവീണു ഭാര്യ തന്റെ കൈപിടിച്ചു
മയിലാഞ്ചി മണംകേട്ടു മയങ്ങിവീണു മണവാളന്‍
F മയിലാഞ്ചി മണംകേട്ടു മയങ്ങിവീണു മണവാട്ടി
കുരുന്നു പിളേളര്‍ക്കരുള്‍തരിക ഈശോനായന്‍ തമ്പുരാനേ
A മയിലാഞ്ചി മണംകേട്ടു മയങ്ങിവീണു മണവാട്ടി
കുരുന്നു പിളേളര്‍ക്കരുള്‍തരിക ഈശോനായന്‍ തമ്പുരാനേ

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Knanaya Mayilanchi Pattu | മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് - മാറാനരുള്‍ ചെയ്‌തീ ലോകേയന്നു | ആദം മുതലായി മക്കളുണ്ടാകുവാന്‍ | ആലം ചമഞ്ഞതിലഴകിയ പറുദീസായില്‍ | ആദത്തെ നായന്‍ മലയൊക്കെ | പിഴവഴിക്കു നിറമൊഴിഞ്ഞു തന്റെ നിറമകന്നപോലെ Mayilanchi Pattu Lyrics | Mayilanchi Pattu Song Lyrics | Mayilanchi Pattu Karaoke | Mayilanchi Pattu Track | Mayilanchi Pattu Malayalam Lyrics | Mayilanchi Pattu Manglish Lyrics | Mayilanchi Pattu Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Mayilanchi Pattu Christian Devotional Song Lyrics | Mayilanchi Pattu Christian Devotional | Mayilanchi Pattu Christian Song Lyrics | Mayilanchi Pattu MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Onnaam Paadham


Maaraanarul Cheythee Lokeyannu Niraveri
Eri Nalgunangalellaam Bhoomimeloredam
Orumayudayon Perumakondu Karuthi Manpidich
Pidicha Karuviladakkam Nedi Purathu Thukal Pothinj

🎵🎵🎵

Thukalakame Choraneerum Ellum Maamsadhaathukkal
Bhoothikalkku Vaathilanchum Navadhvaarangalaayathu
Randodu Naalum Naaluviralkkum Chuvappu Nakhangal Path
Pathudayonteyakathudayonaay Koduthunarthyoraathmaav
Aathmaavum Koduthu Perumittoraadhamenn
Enna Sheshaminnichollaamoonni Ningal Kelppin

-----

Randaam Paadham


Aadham Muthalaayi Makkalundaakuvaan
Undaakavenamivanoru Bhaarya
Bhaarye Unni Mayakkiyoraadhathe
Aadham Mayangi Eduthoru Vaari

🎵🎵🎵

Vaarimel Mannu Pothinjathu Naayan
Naayakan Munnam Chamachathupole
Chamanjudanaadhavum Bhaaryayumann
Annavan Kannilurakkam Kalanj

🎵🎵🎵

Kalavatta Kanniye Kanninu Kaatti
Kandudanaadhavum Bhaaryayenn
Karthave Onnondadiyan Parayunnu
Parayaavathalle Ivalude Nanma
Ivalennilundennarinjathumilla
Ellaam Marakkum Adiyanivalaal

-----

Moonnaam Paadham


Aalam Chamanjathilazhakiya Parudheesaayil
Thaalam Parannapolithu Malamukalilettam
Chelum Velivonde Pala Pala Marangalellaam
Kaalam Thudakkamaay Niranjulla Kanikalund

🎵🎵🎵

Allee Malaraambal Chengazhneer Cheruchenthaamara
Phullam Malarmullakkurumullakkurumozhiye
Pakshi Palathund Kuyil Mayil Mozhikalund
Kokkum Kurikilum Panchavarnnakkilikalund

🎵🎵🎵

Vyaakhram Madhayaana Narasimham Ivakalellaam
Okkeyude Nadhan Koduthathum Thanikkazhakaal
Vachu Parudheesaa Thannilavan Sthuthichirippaan
Ichakkanikaayum Parichu Thinnirikkanneki
Ichaaniramkondikkani Kandu Malar Pukinth
Sathyam Pizhachuchaikkadivaaram Pukantheedave.

-----

Naalaam Paadham


Aadhathe Naayan Malayokke Nokkinaan
Havvaa Manayaalum Koode Malameethe
Marathaka Muthu Vilangum Malayithil
Mayilaadum Pole Vilangunna Bhaaryaye
Anchum Maileppoleyanchanam Maile Nee
Mayilaanchiyillaatha Kaaranam Thozhimaar
Aa Maramoottilolichavariruvarum
Appazhe Naayennezhunnalli Vannitt
Pachilakondu Pothinjavar Thangale

🎵🎵🎵

Visthaara Veedum Chavuttikkadannitt
Pandu Paranjothoraadhathum Bhaaryayaam
Havvaa Manayaale Naayan Koduthapol
Annannu Kannimaar Mamgalyam Vaazhuvaan
Pachilamayilaanchikondu Pothiyenam
Kayyaale Kaayum Parichoru Kaaranam
Kaippudam Thannil Pothiyunnu Mayilaanchi
Kaalaal Nadannu Kanithinna Kaaranam
Kaalnakham Thannil Pothiyunnu Mayilaanchi
Asthimel Mannum Pothinjoru Kaaranam
Kaippudam Thannil Pothiyunnu Mayilaanchi

🎵🎵🎵

Annavar Naanicholichoru Kaaranam
Inningu Pillerolichu Nadappathum
Mayilaanchi Noolaale Pizhavanna Kaaranam
Mayilaanchiyittallo Nool Koottumaarulla
Neethikodutha Polinningu Pillerkk
Enneikkum Neethi Kodukkanam Naayaka

-----

Anchaam Paadham


Pizhavazhikku Niramozhinju Thante Niramakannapole
Mayilaanchi Thadaviyorkku Nirapizhachathadayaalum
Pachameni Mayilaanchi Ittukaikal Chuvappavarkk
Karunnu Piller Varunnayaandil Athimuthrunneevazhakkamellaam
Vaazhudaya Mayilaanchi Poruludaya Mayilaanchi
Gunamudaya Mayilaanchi Keerthipetta Mayilaanchi
Innu Njangalude Mayilaanchikkarul Tharika Naayakane

🎵🎵🎵

Ammayum Than Thozhimaarum Kanni Thante Thozhimaarum
Uttu Nalla Bandhukkalum Mattudayorellaarum
Anpinode Pooshiyorkku Gunamudaya Mayilaanchi
Puthiya Mankakkurunnukalkku Viralidayil Mayilaanchi
Mayilaanchi Varavu Kaanmaan Varuvinaho! Thozhimaare
Kanakapancharam Murulpancharam Kaanminedo Thozhimaare
Murashu Maddhalam Thakiluvaadhyavum Kelppinedo Thozhimaare
Marathakathodu Kuravayitharam Kelppinedo Thozhimaare

🎵🎵🎵

Aadhamangu Mayangiveenu Bhaarya Thante Kaipidichu
Mayilaanchi Manamkettu Mayangiveenu Manavaalan
Mayilaanchi Manamkettu Mayangiveenu Manavaatti
Kurunnu Pilelarkkarultharika Eeshonaayan Thamburaane
Mayilaanchi Manamkettu Mayangiveenu Manavaatti
Kurunnu Pilelarkkarultharika Eeshonaayan Thamburaane

Maaraanarul maran arul cheithee maranarul marannarul maaranarul maarannarul Cheythee Lokeyannu loke annu Niraveri Aadham aatham muthalayi muthal aayi Muthalaayi Makkalundaakuvaan makkal undakuvan undakuvaan Makkalundakuvaan Makkalundakuvan Aalam Chamanjathilazhakiya Chamanjathil azhakiya parudeesayil Parudheesayil Aadhathe aadathe nayan Naayan Malayokke Nokkinaan nokkinan Pizhavazhikku pizha vazhikku Niramozhinju niram ozhinju Thante Niramakannapole mayilanchi mayyilanchi mayilaanchi mayyilaanchi mailanchi maailanchi pattu paattu mayilanchipaattu mayyilanchipaattu mayilaanchipaattu mayyilaanchipaattu mayilanchipattu mayyilanchipattu mayilaanchipattu mayyilaanchipattu mailanchipattu maailanchipattu mailanchippattu maailanchippattu knanaya Maranarul cheythi loke lokhe marannarul mayilanchi mayilanji mayilaanchi mayilaanji pattu paattu maranarul maaranarul cheythee cheythi lokeyinnu lokheyinnu loke lokhe innu aadham aadam aatham muthalayi muthalaayi muthalai muthalaai makkal undakuvan undaakuvan undakuvaan undaakuvaan makkalundakuvan makkalundaakuvan makkalundakuvaan aalam chamanjathil aalamchamanjathil chammanjathil azhakiya parudeesayil parudeesaayil parudeessayil parudeessaayil mayilanjipattu mayilanchipattu mayilanjipaattu mayilanchipaattu mayilanjippattu mayilanchippattu mayilanjippaattu mayilanchippaattu pizhavazhikku pizha vazhikku niram ozhinju niramozhinju


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Grateful!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 1839.  Song ID 10764


KARAOKE


TRACK

Maranarul Cheythee Aadham Muthalayi Aalam Chamanjathil Aadathe Naayan Malayokke Pizha Vazhikku Niram Ozhinju

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.