Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes

വ്യഖ്യാനഗീതം (രണ്ടാം തുര്‍ഗാമ)

R/S വിശ്വാസികളേ കേള്‍പ്പിന്‍
സൗഖ്യവുമുയിരും, പകരും മൊഴികള്‍ മോദാല്‍
ദൈവകുമാരന്‍ നരനായ്‌ നമ്മെ മോചിതരാക്കി
🎵🎵🎵
A ഈ മൊഴി നിങ്ങള്‍ക്കേകി
ഭാഗ്യം നിറയും, വലിയൊരു നിധിയീ ഭൂവില്‍
ഈ സത്ഗ്രന്ഥം ജീവന്‍ നല്‍കും ഔഷധമല്ലോ
🎵🎵🎵
R/S ജീവന്‍ നല്‍കാന്‍ പോരും
ജീവത്‌വചനം, കേള്‍ക്കിെലൊളിക്കും സാത്താന്‍
ബാധകേളതും ഭീതിയൊടുടനെ ഒഴിവായീടും
🎵🎵🎵
A സ്വർഗ്ഗം പുകാൻ പോരും
വാതിലിതല്ലോ, വഴിയുമിതല്ലോ നിത്യം
ഈ വഴി പോയാൽ അപകടമെന്യേ രാജ്യം നേടാം.
🎵🎵🎵
R/S മൃതരീ ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കില്‍
ജീവന്‍ നേടും, സ്വര്‍ഗ്ഗം പൂകും ചേലില്‍
ഇതു നിരസിക്കില്‍ ജീവിപ്പവരും മൃതരായ് തീരും
🎵🎵🎵
A പ്രഭ വിതറീടും ദീപം
ജീവന്‍ തന്നെ, ഈ സദ്‌വചനം പാരില്‍
വിധിയാളനെയീ വചനം സുതരാം വെളിവാക്കുന്നു
🎵🎵🎵
R/S ജനതതിയെല്ലാം ചേലില്‍
രക്ഷിതരായി, നാഥന്‍ വഴിയായ് ഭൂവില്‍
പാപം നിയതം മോചിപ്പവനീ നാഥന്‍ മാത്രം
🎵🎵🎵
A വിത്തു വിതയ്‌ക്കും നാഥന്‍
തിരുവചനത്തിന്‍, വിത്തു വിതയ്‌ക്കാന്‍ വന്നു
വയലിനു പകരം ഹൃദയനിലങ്ങള്‍ നല്‍കുക നിങ്ങള്‍
🎵🎵🎵
R/S നാഥൻ മൊഴിയും നാദം
ഭാഗ്യവുമുയിരും, കരുണയുമുലകിൽ തൂകും
ശരണവുമനിശം കൃപയുമിതേകും മനുജനു മോദാൽ
🎵🎵🎵
A ആശ്രയമവനിൽ ചേർക്കും
വിശ്വാസികളോ, ഭാഗ്യം നിയതം ചൂടും
അവരൊരു നാളിൽ മൃതരായാലും ജീവൻ നേടും
🎵🎵🎵
R/S ആശ്രിതരെയാ നാഥൻ
കൈവെടിയില്ല, കാത്തരുളീടും നിത്യം
പാപാങ്കിതരായ് അവരിലൊരാളും മൃതിയടയില്ല
🎵🎵🎵
A ദൈവകുമാരൻ ഭൂവിൽ
മാനവനായി, തിരുവവതാരം ചെയ്‌തു
കന്യകയിൽ നിന്നവനൊരുനാളിൽ ജാതനുമായി
🎵🎵🎵
R/S രോഗം സദയം നീക്കി
മൃതരിൽ ജീവൻ പുനരവനേകി മോദാൽ
തിരുവുത്ഥാനം ചെയ്‌തൊരു നാഥൻ സ്വർഗ്ഗം പൂകി
🎵🎵🎵
A റൂഹായെയാ നാഥൻ
ശിഷ്യർക്കേകി, ശിക്ഷണമേകി ചേലിൽ
ശിക്ഷണമേകാൻ സദയമയച്ചു ദിശകളിലെല്ലാം
🎵🎵🎵
R/S യോഹന്നാന്‍ തന്‍ സാക്ഷ്യം /
(സുവിശേഷകനാം ലൂക്കാ / മര്‍ക്കോസ് / മത്തായി)
അനുഭവമധുനാ, വിവരിക്കുന്നു കേള്‍ക്കാന്‍
ചെവിയുള്ളവനോ കേട്ടു ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കീടട്ടെ


A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Pakarum Mozhikal Modhal | വിശ്വാസികളേ കേള്‍പ്പിന്‍ സൗഖ്യവുമുയിരും Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Lyrics | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Song Lyrics | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Karaoke | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Track | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Malayalam Lyrics | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Manglish Lyrics | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Christian Devotional Song Lyrics | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Christian Devotional | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum Christian Song Lyrics | Vishwasikale Kelppin Saukyavumuyirum MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Vishwaasikale Kelppin
Saukhyavumuyirum, Pakarum Mozhikal Modhaal
Daivakumaaran Naranaay Namme Mochitharaakki

🎵🎵🎵

Ee Mozhi Ningalkkeki
Bhagyam Nirayum, Valiyoru Nidhiyee Bhoovil
Ee Sathgrandham Jeevan Nalkum Aushadhamallo

🎵🎵🎵

Jeevan Nalkaan Porum
Jeevathvachanam, Kelkkielolikkum Saathaan
Baadhakelathum Bheethiyodudane Ozhivaayeedum

🎵🎵🎵

Swarggam Pukaan Porum
Vaathilithallo, Vazhiyumithallo Nithyam
Ee Vazhi Poyaal Apakadamenye Raajyam Nedaam.

🎵🎵🎵

Mrutharee Shabdham Kelkkil
Jeevan Nedum, Swarggam Pookum Chelil
Ithu Nirasikkil Jeevippavarum Mrutharaai Theerum

🎵🎵🎵

Prabha Vithareedum Deepam
Jeevan Thanne, Ee Sadhvachanam Paaril
Vidhiyaalaneyee Vachanam Sutharaam Velivaakkunnu

🎵🎵🎵

Janathathiyellaam Chelil
Rakshitharaayi, Nadhan Vazhiyaai Bhoovil
Paapam Niyatham Mochippavanee Nadhan Maathram

🎵🎵🎵

Vithu Vithaikkum Nadhan
Thiruvachanathin, Vithu Vithaikkaan Vannu
Vayalinu Pakaram Hrudhayanilangal Nalkuka Ningal

🎵🎵🎵

Nadhan Mozhiyum Naadham
Bhagyavumuyirum, Karunayumulakil Thookum
Sharanavumanisham Krupayumithekum Manujanu Modhaal

🎵🎵🎵

Aashrayamavanil Cherkkum
Vishwaasikalo, Bhagyam Niyatham Choodum
Avaroru Naalil Mrutharaayaalum Jeevan Nedum

🎵🎵🎵

Aashrithareyaa Nadhan
Kaivediyilla, Kaatharuleedum Nithyam
Paapaankitharaai Avariloraalum Mruthiyadayilla

🎵🎵🎵

Daiva Kumaaran Bhoovil
Maanavanaayi, Thiruvavathaaram Cheythu
Kanyakayil Ninnavanorunaalil Jaathanumaayi

🎵🎵🎵

Rogam Sadhayam Neekki
Mrutharil Jeevan Punaravaneki Modhaal
Thiruvuthaanam Cheythoru Nadhan Swarggam Pooki

🎵🎵🎵

Roohaayeyaa Nadhan
Shishyarkkeki, Shikshanameki Chelil
Shikshanamekaan Sadhayamayachu Dhishakalilellaam

🎵🎵🎵

Yohannaan Than Saakshyam /
(Suvisheshakanaam Lookkaa / Markkos / Mathaayi)
Anubhavamadhunaa, Vivarikkunnu Kelkkaan
Cheviyullavano Kettu Phalangal Nalkeedatte

vishwasikale vishvasikale viswasikale visvasikale kelpin kelppin soukhyavumuyirum saukhyavumuyirum saukyavumuyirum soukyavumuyirum sakshyam falangal sakshyam kumaran kumaaran


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Fantastic!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 9360.  Song ID 2875


KARAOKE


TRACK

Suriyani Tune

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.