Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes

B’Eda D’Yauma is an Aramaic (East Syriac) song that praises Mary (മാതൃവന്ദനം).

Note : The following hymn lyrics are written to make singing vocally easier. Characters have been re-organized / changed to sing with the near correct pronunciation.

A ​​​​ബ്‌​ ​ഏദാദ്‌​ ​യൗ​മാ നെഗദോല്‍ ക്ലീലാ
ദസ്‌മീറാസാ ലീക്കാര്‍ മറിയം
A ​ല്‌വീശസ് ശെംശാ ​സീനസ് സ​ഹ്‌റാ
വെ​സ്‌ത്രോസ് ക്ലീലാ അ‌ല്‍റേശ് മറിയം
A ​ഹാവാ ബ്‌സുല്‍ത്താ ആലസ് മൗത്താ
ഹയ്യേ ​യംബസ് സുല്‍ത്താ മറിയം
A സ്‌ലാപ്‌സാദ് കീ​സാ ​സ്‌ത്ത്റസ് ​​​ ല്‌മെ​ല്‍​സാ
​മാ​ര്‍ഗാനീ​സാ മാര്‍​ത്ത് മറിയം
A ബ്‌​ ​ഏദാദ്‌​ ​യൗ​മാ നെഗദോല്‍ ക്ലീലാ
ദസ്‌മീറാസാ ലീക്കാര്‍ മറിയം
A ​സുല്‍ത്താ ​ബ്‌ത്‌നാ ​സു​ല്‍ത്താ യല്‍ദാ
ലാലാഹ്​ മെല്‍സാ ദ്‌ലാ ​ഹമ്പല്‍ മറിയം
A ​സ്രാപ്പേ സാഗ്‌ദീന്‍ ക്രോവേ ബാര്‍ക്കീന്‍
ഹയ്‌ലേ നാപ്പ്ലീന്‍​​ ബ്‌ഏദാദ്‌ മറിയം
A ബ്‌​ ​ഏദാദ്‌​ ​യൗ​മാ നെഗദോല്‍ ക്ലീലാ
ദസ്‌മീറാസാ ലീക്കാര്‍ മറിയം
A ല്‌വീശസ് ശെംശാ ​സീനസ് സ​ഹ്‌റാ
വെ​സ്‌ത്രോസ് ക്ലീലാ അ‌ല്‍റേശ് മറിയം
A അ‌ല്‍റേശ് മറിയം
—————————————–
​ഓ തെദ് മുര്‍ത്താ ദൗസൂലൂസാ
​ബ്‌സുല്‍ത്താ വെമ്മാ​​ ​ ​ല്‌ആലം മറിയം
​അല്‍ സനീയ നൂര്‍ ബ​ദ്‌മൂ​സ് തല്ലാ
വാലാഹ് മെല്‍സാ ​ബ്‌ഗാവ് ഉംബ്‌​ ​മറിയം
​ക്‌യാനേ ത്രയ്യാന്‍ ദ് ലാ സാക ഹുല്‍ത്താന്‍
ക്‌നോമ്മാ ഹാനായ് ഹൂബര്‍ മറിയം
​ലാ​ ​ഉ ത്രേന്‍ ബ്‌നയ്യാ എല്ലാ ഹദ്ബ്രാ
ബര്‍ ആലാഹാ ഹുയ് ദ് മറിയം
​ആലാഹാ മ് സോമ്മായി ഉനാശാ മ്ശമലൈ
മ്ശീഹാ സ്‌വാവോസ ദ്‌യെല്‍ദസ് മറിയം
​ലാ എത്തമ്‌ അസ്‌ബസ്താ ദാദം
വഹവാസ് കൊല്ലാ ദ്‌ലാമൂം മറിയം
​മാര്‍ത്താ ദ്‌യെമ്മാ ക്‌നീശൂസ് സെല്‍ഗ
ദ്കോല്‍ കന്തീശൂ ഈസൈ മറിയം
​ഹെശ്ശോക് ശെംമ്ശാ ഉ അമത്താന്‍ സഹദാ ഉകൗക്
വെ ദ്‌ലാ ന്നുഹോര്‍ ക്‌ദാമ്മെ ദ് മറിയം
​റുക്കാവൂ പഗറാ ലാസാക് എശ്ത്രീ
വെത്ത്ക്കീം മിന്‍ബ്രാ ഹൈക്കല്‍ മറിയം
​ഉദൗറാ ല്‍ത്തൂവെ ദശ്നയ്യാനെ
ഉമീന്‍ യമ്മീനെ ഔത്വാ ​​ ​ല്‌മറിയം
​ആവാദ് സെവ് ആന്‍ കോസ്‌മൊക്രാത്തോര്‍
മര്‍​ക്ക്‌സാ മ്‌സ​ബ്‌സ്‌ സ്‌ഹസാ മറിയം

MALAYALAM TRANSLATION – FR. ABEL PERIYAPURAM CMI

അതിമോഹനമീ തിരുനാള്‍ പ്രഭയില്‍
മുദമോലുന്നു കന്യാമറിയം

പരമാനന്ദം പുല്‍കീടുന്നു
സുകൃതം ചൊരിയും കന്യാമറിയം

കണ്ണീര്‍ തിരയില്‍ വലയും നരരെ
കരയേറ്റുന്നു കന്യാമറിയം

താപം തിങ്ങും സുതരില്‍ നിയതം
കനിവോലുന്നു കന്യാമറിയം


A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Bedhadh Youma Negadhol Kleela (Suriyani) | ബ്‌​ ​ഏദാദ്‌​ ​യൗ​മാ നെഗദോല്‍ ക്ലീലാ B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Lyrics | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Song Lyrics | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Karaoke | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Track | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Malayalam Lyrics | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Manglish Lyrics | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Christian Devotional Song Lyrics | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Christian Devotional | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) Christian Song Lyrics | B’ Eda D’ Yauma (Suriyani) MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Bedhadh Youma Negadhol Kleela
Dhasmee Raasa Leekkar Mariyam
L' Veeshas Shemsha Seenas Sahhra
Vesthros Kleela Alresh Mariyam

-----

Haavaa B' Sultha Aalas Mautha
Hayye Yambes Sultha Mariyam
Slapsaadh Keesa Sathares Melsa
Marga Neesa Marth Mariyam

Bedhadh Youma Negadhol Kleela
Dhasmee Raasa Leekkar Mariyam

-----

Sultha Bathna Sultha Yeldha
Lalaah Melsa D'la Hambal Mariya
Srappe Sagdeen Krove Baarkeen
Haile Nappleen Bedadh Mariyam

Bedhadh Youma Negadhol Kleela
Dhasmee Raasa Leekkar Mariyam
L' Veeshas Shemsha Seenas Sahhra
Vesthros Kleela Alresh Mariyam
Alresh Mariyam

ബേദാദ് യൗമ Bedhadh Youma beda d yauma B'eda d'yawmaan mathruvandhanam vandanam mathruvandanam b edadh Bedath youma bhedhath yauma Bethad yauma Bedhath Bhedath Bhethath Bhedhath bedadu bedhadhu yauma


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Phenomenal!
  1. Joseph JOHN

    November 4, 2023 at 1:17 AM

    one’s roots are very important for ones identity – syro malabar like other catholic rites from kerala have a a very distinguished ancestory. we are one of the few rites in the world who have a continues unbroken connect to our Lord. this connect , these traditions which find thier origins to Mar thoma times must be feircely gaurded. In our endevour to gain wider acceptance , there seem to be a tendency to dilute traditions. while itis important to reach out to more people our scholars should find means & ways to do this without compromising or diluting the orginal forms of celebrating qurbana , sacraments & ceromonies in general. in that line of thought all suriyani hymns must be encouraged. Kudos to the choir & for the transliteration into maglish.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 6794.  Song ID 5336


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.